Ziņas par darba ņēmējiem ar 2013.gada 1.jūliju

 

Darba devējs (tai skaitā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs), kurš līdz 2013.gada 30.jūnijam ir reģistrējis darba ņēmēju Valsts ieņēmumu dienestā, ja darba ņēmējs līdz 2013.gada 1.jūlijam nav zaudējis likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteikto darba ņēmēja statusu, darba devēja ziņojumā norāda ziņas par darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu atbilstoši Profesiju klasifikatoram. Darba devējs, aizpildot ziņas par darba ņēmējiem (1.pielikums), 5.ailē norāda ziņu kodu PM – darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) maiņa, kā izmaiņu datumu 4.ailē norādot 2013.gada 1.jūliju, un 7.ailē – profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu. Ziņas par darba ņēmēja nostrādātajām stundām un profesijas (aroda, amata, specialitātes) kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram nav jānorāda par personām, kuras darba devējs nodarbina tikai uz uzņēmuma līguma pamata.

Tātad turpmāk Ziņās par darba ņēmējiem būs jānorāda arī darba ņēmēja profesijas (amata) kods pēc profesiju klasifikatora, kā arī jānoziņo par darba ņēmējiem, kuri pieņemti darbā līdz 01.07.2013, norādot katra darbinieka amata kodu.