Aktualitātes

Ar ko grāmatveži, juristi un konsultanti ir sliktāki par citiem MUN režīma lietotājiem?

Diplomēts grāmatvedis ! Grozījumi grāmatvedības kārtošanas noteikumos. Lasīt vairāk…

Ziņas par darba ņēmējiem ar 2013.gada 1.jūliju. Lasīt vairāk….

Jaunā Pievienotās vērtības nodokļa likuma dažas nianses. (2013) Lasīt vairāk….

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis.

Par grozījumiem likuma 10.pantā „Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa objekts” un 11.pantā „Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātāji”.

 Saskaņā ar grozījumiem:

no 2013.gada 1.janvāra par uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātājiem kļūst arī zemnieku saimniecības, kas reģistrētas Uzņēmumu reģistrā;

no 2012.gada 1.maija, ja konkrētajam transportlīdzeklim ir reģistrēts gan īpašnieks, gan turētājs, tad uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā transportlīdzekļa turētājs;

ar 2012.gada 1.maiju par uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātājiem kļūst komersanti un zemnieku saimniecības (ar 2013.gada 1.janvāri), kuras vieglo transportlīdzekli lieto uz darba līguma vai patapinājuma līguma pamata (kas noslēgts ar personu, kura nav komersants vai zemnieku saimniecība),taču nav reģistrētas kā attiecīgā transportlīdzekļa turētāji;

saskaņā ar grozījumiem no 2012.gada 1.maija uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā, ja uz patapinājuma līguma pamata transportlīdzekli lieto vairāk nekā 15 dienas viena kalendārā mēneša laikā (neatkarīgi no dienā izmantoto stundu skaita un no tā, vai transportlīdzeklis tiek lietots nepārtraukti vai ar pārtraukumiem).

VID metodiskais materiāls Par grozījumiem Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā.

Grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām saistībā ar skaidrās naudas lietošanu.

2013.gada 1.janvārī stājas spēkā 2012.gada 21.jūnijā pieņemtie grozījumi Likumā par nodokļiem un nodevām saistībā ar skaidrās naudas lietošanas ierobežojumiem.

Turpmāk skaidrā naudā veiktie savstarpējie darījumi būs jādeklarē sākot no 1000 latiem šobrīd spēkā esošo 3000 latu vietā. Turklāt līdzšinējo atļauto 10 000 latu vietā, drīkstēs skaidrā naudā norēķināties tikai līdz 5000 latiem.

1) Nodokļu maksātāji, izņemot fiziskās personas, kuras nav individuālie komersanti, katru mēnesi līdz 15.datumam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā deklarē visus iepriekšējā mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktos darījumus (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās), kuru summa pārsniedz 1000 latu. Nodokļu maksātājiem, izņemot fiziskās personas, kuras nav individuālie komersanti, nav atļauts veikt skaidrā naudā darījumus, kuru summa pārsniedz 5000 latu (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās).

Kā jaunums pieņemta 30.panta 7.daļa, kas nosaka, ka līdz nākošā gada 1.februārim būs jādeklarē iepriekšējā gada laikā skaidrā naudā veiktie darījumi ar fiziskām personām, kurām nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ja viena darījuma summa vienā operācijā ar katru darījumu partneri pārsniedz 2000 latu.