Aktualitātes

Latvijas Republikā noziedzīgi iegūtu līdzekļu novēršanai ir noteiktas prasības Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likumā. Prasības par veicamajiem pasākumiem ar mērķi izvairīties no iesaistīšanās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā ir noteiktas arī likumā „Par nodokļiem un nodevām” un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā.

Sākot ar 2021. gada 1. jūliju, Valsts ieņēmumu dienests (VID) izsniegs licences ārpakalpojumu grāmatvežiem, un vienlaikus tiks izveidots ārpakalpojuma grāmatvežu Publiskais reģistrs.

Līdz šim, izvēloties ārpakalpojuma grāmatvedi, nebija pieejams valstiski atzīts mehānisms, kas palīdzētu noskaidrot, kurš no pakalpojumu sniedzējiem ir kompetents un uzticams. Ieviešot ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanu, tiks nodrošināts minimālais profesionālās kvalifikācijas līmenis, veicināta konkurence un uzlabota pakalpojumu kvalitāte. Vienlaikus jebkura persona varēs tiešsaistē pārliecināties, vai tās izvēlētais ārpakalpojuma grāmatvedis ir saņēmis licenci grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšanai.

Lai uzņēmums varētu sniegt ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojumus, būs nepieciešama licence, kas tiks izsniegta atbildīgajam grāmatvedim, kuram jābūt vismaz trīs gadu pieredzei grāmatvedības jomā un vismaz ceturtā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai (koledžas izglītība) grāmatvedības, ekonomikas, vadības vai finanšu jomā.

Likumā ir noteikts pārejas periods – līdz 2023. gada 1. jūlijam. Šajā laikā ārpakalpojuma grāmatveži savus pakalpojumu varēs sniegt bez licences. Vienlaikus pārejas periodā ārpakalpojumu grāmatveži, kuriem nebūs atbilstošas profesionālās kvalifikācijas, varēs pilnveidot savu izglītību, lai tā atbilstu likumā noteiktajām licencēšanas prasībām. Personas, kurām ir grāmatveža pieredze, bet nav atbilstošas izglītības, varēs saņemt licenci, kas derīga līdz 2025. gada 1. jūlijam, iesniedzot VID dokumentu par izglītība apguvi. Savukārt personas, kas saņem vecuma pensiju vai kurām līdz pensijai atlikuši seši gadi vai mazāk, bet ir uzkrāta atbilstoša grāmatveža pieredze, licenci varēs saņemt piecu gadu periodam, bet ne ilgāk kā līdz 2027. gada 1. jūlijam.

Tāpat, lai licence būtu spēkā, VID būs jāiesniedz atjaunota civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise. Licenci izsniegs piecu gadu periodam, un pēc tam to varēs pārreģistrēt. Par licences saņemšanu vai tās pārreģistrāciju noteikta valsts nodeva 100 eiro apmērā.

Licenci varēs saņemt Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), kur no 2021. gada 1. jūlija būs pieejama iesnieguma forma.

Plašāka informācija VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv – “Uzņēmumiem” – “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana” – “Informatīvie materiāli” – “Ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšana”.

Likumdošanas subjekti ir Sabiedrības, kuras darbojas sekojošās nozarēs un kurām nepieciešama NILLTFN iekšējās kontroles sistēma:

Grāmatvedības, revīzijas un juridisko pakalpojumu sniedzēji

 • ārpakalpojuma grāmatveži
 • zvērināti revidenti
 • nodokļu konsultanti
 • zvērināti advokāti
 • ārpakalpojuma juridisko pakalpojumu sniedzēji
 • zvērināti notāri
 • juridisko personu dibināšanas organizatori
 • maksātnespējas  administratori

Kredītiestādes un finanšu pakalpojumu sniedzēji

 • kredītiestādes, maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes
 • ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un brokeri
 • ārvalstu valūtas tirgotāji
 • apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji
 • patērētāju kreditētāji un līzinga sniedzēji
 • citi finanšu pakalpojumu sniedzēji

Preču pārdevēji un citu pakalpojumu sniedzēji

 • dārgmetālu, dārgakmeņu, mākslas, antikvāro priekšmetu un kultūras pieminekļu tirgotāji, glabātāji un starpnieki
 • inkasācijas pakalpojumu sniedzēji
 • parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēji
 • transportlīdzekļu tirgotāji
 • virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzēji

Nekustamo īpašumu aģenti un starpnieki

 • aģenti darījumos ar nekustamo īpašumu
 • starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu
 • nekustamo īpašumu darījumu konsultanti
 • nekustamo īpašumu nomas aģenti
 • juridisko adrešu nomas pakalpojumu sniedzēji
 Par šī likuma prasību nepildīšanu, likuma subjektiem, var piemērot ievērojamas sankcijas, līdz uzņēmuma saimnieciskās darbības apturēšanai, tai skaitā apturēt vai anulēt licenci.